Členský poriadok klubu:

1. Členovia a iné osoby sú povinní zachovávať v spoločných priestoroch a

v celom objekte poriadok, hádzať odpadky do nádob na to určených a dodržiavať

hygienické zásady.

2.Organizátori a členovia klubu LUKOSTRELBA-Záhorie nezodpovedajú za stratené veci či peniaze.

3. Všetky osoby sú povinné dodržiavať všetky pokyny členov klubu LUKOSTRELBA-Záhorie.

4. Všetky osoby nesmú ohrozovať svoje zdravie ani zdravie ostatných účastníkov.

5. K zapožičanému materiálu, zariadeniam a športovým pomôckam sa musíte správať šetrne a vrátiť požičané veci nepoškodené. Každú spôsobenú škodu musí vinník zaplatiť.

6.Za priebeh dňa zodpovedá člen klubu LUKOSTRELBA-Záhorie.

7. Počas popoludňajšieho odpočinku sa deti a všetky osoby nezdržiavajú na priamom slnku.

8.Členovia a iné osoby vlastnom záujme majú informovať svojho predsedu o

akomkoľvek probléme, ktorý sa vyskytol. Bezodkladne mu tiež hlásiť poškodenie vecí.

9.V prípade akýchkoľvek zdravotných ťažkostí a zhodnotení vážnosti treba volať tiesňové číslo 112.

10. Je prísne zakázané fajčenie, požívanie alkoholických nápojov, drog alebo iných omamných, resp.návykových látok.Taktiež sa zakazuje držanie potenciálne nebezpečných predmetov.

11.Porušenie tohto poriadku sa trestá podľa povahy previnenia a to aj prípadným ukončením  členského bez nároku vrátenia členského a iného poplatku.