Stanovy Občianského Združenia LUKOSTRELBA - Záhorie registracia vykonaná dňa 31.1.2014 MvSR číslo spisu:VVS/1-900/90-431 98.

STANOVY

OBČIANSKEHO  ZDRUŽENIA

LUKOSTRELBA - Záhorie

SCHVÁLENÉ NA VALNOM ZHROMAŽDENÍ OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA

LUKOSTRELBA - Záhorie

   Dňa 31. decembra 2013.

ČLÁNOK I.

NÁZOV A SÍDLO ORGANIZÁCIE

Názov občianskeho združenia:  LUKOSTRELBA - Záhorie /Ďalej len LZ/

Sídlo   :                                       Hlavná 109, 900 61 Gajary

 

 • LZ je nezávislou dobrovoľnou organizáciou združujúcou fyzické a právnické osoby a iné kolektívy s cieľom uspokojovania ich potrieb a záujmov formou športového vyžitia, najmä oblasti ľukostrelby.
 • LZ má postavenie samostatnej právnickej osoby a vyvíja svoju činnosť v súlade s týmito stanovami a všeobecne záväznými predpismi.

ČLÁNOK II.

POSLANIE, CIELE A ČINNOSTI ZDRUŽENIA

Poslaním LZ je zabezpečovať rozvoj športovej činnosti v obvode svojej pôsobnosti a vytvárať všetkým združeným členom podmienky pre ich činnosť. K naplneniu tohto poslania LZ v spolupráci so školami, samosprávou miest a obcí, inými združeniami podobného zamerania realizuje najmä:

 • koncepciu rozvoja športovej činnosti v rámci svojej pôsobnosti
 • vytvorenie ekonomických predpokladov k rozvoju činnosti  klubu
 • športovú činnosť svojich členov, detí, mládeže a zdravotne postihnutých občanov 
 • tréningovú činnosť talentovanej mládeže
 • chráni práva a záujmy svojich členov súvisiace s činnosťou klubu

ČLÁNOK III.

ORGÁNY LUKOSTRELBY - Záhorie

Orgánmi LZ sú:

 • valné zhromaždenie
 • predseda
 • revizor

ČLÁNOK IV.

VALNÉ ZHROMAŽDENIE

 1. Najvyšším orgánom LZ je valné zhromaždenie. Zvoláva ho predseda najmenej raz do roka. Mimoriade valné zhromaždenie môže byť zvolané na žiadosť najmenej jednej polovice členov LZ. V týchto prípadoch sa valné zhromaždenie musí zvolať najneskôr do 30 dní od doručenia výzvy na zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia predsedovi LZ.
 1. Valné zhromaždenie je oprávnené prijímať uznesenia, ak je prítomná nadpolovičná väčšina delegovaných členov. Uznesenie je prijaté, ak preň hlasuje nadpolovičná väčšina prítomných delegátov.
 1. Ak nie je valné zhromaždenie schopné sa uznášať, zvolá predseda náhradné valné zhromaždenie tak, aby sa konalo do troch týždňov odo dňa, keď sa malo konať valné zhromaždenie pôvodne zvolané. Náhradné valné zhromaždenie musí mať rovnaký rokovací program a je schopné sa uznášať bez ohľadu na počet prítomných členov.
 1. Valné zhromaždenie tvoria členovia LZ starší ako osemnásť rokov, alebo zástupcovia poverení členom klubu starším ako osemnásť rokov u fyzickej osoby , alebo zástupcovia poverení oprávnenou osobou konajúcou v mene člena klubu u právnickej osoby.
 1. Poverenie musí byť vyhotovené v písomnej forme. Na valnom zhromaždení vrátane volieb má každý člen jeden hlas.

       6. Do pôsobnosti valného zhromaždenia patrí:

 1. prijímať a meniť stanovy LZ
 2. voliť a odvolávať predsedu LZ, členov valného zhromaždenia
 3. rozhodovať o vstupe a  vystúpení LZ do iných organizácií a združení, o ekonomickej účasti na ich činnosti ako aj o formách spolupráce
 4. schvaľovať zástupcov do orgánov iných organizácií, združení, prípadne obchodných spoločností na činnosti ktorých sa podieľa
 5. prerokovávať správu o činnosti a hospodárení LZ
 6. schvaľovať plán práce a rozpočet LZ
 7. schvaľovať výšku a spôsob platenia členských príspevkov
 8. rozhodovať o zániku rozpustením alebo zlúčením s iným občianskym združením
 9. schvaľovať rozdelenie likvidačného prebytku pri zrušení LZ likvidáciou
 10. rozhodovať o vylúčení členov z členstva v LZ
 11. rozhodovať o ďalších záležitostiach, týkajúcich sa LZ, jeho činnosti, ak tak stanoví zákon alebo iný predpis vyššej právnej sily ako stanovy LZ

ČLÁNOK V.

PREDSEDA

 1. Štatutárnym zástupcom a predsedom výkonného výboru je predseda LZ. Predsedu volí valné zhromaždenie na neurčité obdobie. Predseda je v plnom rozsahu zodpovedný za činnosť LZ. Predseda vždy potvrdzuje podpisom rozhodnutia valného zhromaždenia. Pri výkone svojej funkcie vystupuje v mene LZ. K zastupovaniu môže predseda splnomocniť iného člena výkonného výboru. Predseda môže svoju funkciu vykonávať aj ako profesionálny pracovník.
 1. Oprávnenie vykonávať funkciu predsedu zaniká:
 1. odvolaním z funkcie valným zhromaždením LZ.
 2. vzdaním sa funkcie na zasadaní valného zhromaždenia.

ČLÁNOK VI.

REVIZOR

 1. Revizor je kontrolným orgánom, ktorý za svoju činnosť zodpovedá najvyššiemu orgánu.
 1. Členstvo v kontrolnom orgáne je nezastupiteľné s členstvom v orgánoch združenia.
 1. Revizor kontroluje hospodárenie združenia, upozorňuje orgány na nedostatky a navrhuje opatrenia na ich odstránenie.
 1. Kontroluje aj dodržiavanie stanov a vnútorných predpisov.

Článok VII.

Členstvo, práva a povinnosti

 1. Členstvo v LZ je dobrovoľné. Členom klubu sa môže stať každá fyzická a právnická osoba , ktorá má záujem a predpoklady podieľať sa na činnosti klubu a súhlasí s týmito stanovami. 
 1. Členstvo fyzickej osoby vzniká podpisom predsedu o prijatí za člena  na  základe písomnej prihlášky. Členstvo právnickej osoby vzniká súčasne so vznikom platnosti dohody o spolupráci medzi LZ a právnickou osobou. Táto dohoda musí byť vyhotovená v písomnej forme, musí ju schváliť predseda LZ, musí z nej vyplývať záujem právnickej osoby o členstvo v LZ a musia v nej byť definované členské práva a povinnosti právnickej osoby.
 1. Členstvo fyzickej osoby zaniká vystúpením na základe žiadosti člena doručenej predsedovi, vylúčením na základe uznesenia valného zhromaždenia, úmrtím fyzickej osoby alebo zánikom LZ. Členstvo právnickej osoby zaniká s ukončením platnosti zmluvného vzťahu právnickej osoby a LZ, na základe ktorého členstvo právnickej osoby vzniklo.
 1. Člen LZ má právo:
 1. realizovať svoje záujmy o športové vyžitie na podujatiach klubu a pri tom v súlade s rozpočtom a operatívnymi predpismi využívať majetok klubu a práva klubu vyplývajúce z dohôd s inými zmluvnými partnermi.
 2. v súlade so stanovami presadzovať svoje záujmy, spolupodieľať sa na rozhodovaní o činnosti klubu, spolupodieľať sa na kontrole činnosti klubu a dodržiavaní všeobecne platných predpisov, stanov, plánu činnosti a rozpočtu LZ.
 3. voliť do orgánov LZ a po dovŕšení 18 rokov byť do týchto orgánov volený
 1. Člen LZ má tieto povinnosti: 
 1. dodržiavať stanovy a operatívne predpisy klubu  
 2. aktívne sa podieľať na činnosti klubu
 3. platiť členské príspevky podľa rozhodnutia valného zhromaždenia
 4. chrániť majetok klubu a starať sa o jeho zveľaďovanie a účelné využívanie.

                                       Článok VIII.

MAJETOK A HOSPODÁRENIE

 1. Majetok  LZ  pozostáva z peňažných fondov, hmotného majetku, pohľadávok a iných

     majetkových práv.

 1. Zdrojom majetku sú najmä: 
 1. majetok, majetkové práva a stavy účtov LZ
 2. príspevky členov
 3. dobrovoľné príspevky, dotácie, dary
 4. príjmy z vlastnej telovýchovnej, športovej a spoločenskej činnosti.
 1. Hospodárenie LZ sa riadi rozpočtom schváleným valným zhromaždením na jeden kalendárny rok. V súlade so všeobecnými predpismi sa zostavuje účtovná uzávierka k 31. decembru kalendárneho roka.
 1. Prostriedkami na konkrétne podujatia disponuje na základe rozhodnutia výkonného výboru člen poverený realizáciou podujatia.Tento člen je povinný predložiť vyúčtovanie čerpa- ných prostriedkov výkonnému výboru do 30 dní po skončení podujatia.

Článok IX.

Zánik združenia

Zániku združenia zlúčením s iným občianskym združením alebo dobrovoľným rozpustením rozhoduje spravidla najvyšší orgán, ktorý menuje likvidátora. Likvidátor najskôr vyrovná všetky záväzky a pohľadávky a s likvidačným zostatkom naloží podľa rozhodnutia najvyššieho orgánu. Zánik združenia treba oznámiť do 15 dní po ukončení likvidácie Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky. Pri likvidácii združenia sa primerane postupuje podľa §70 – 75 Obchodného zákonníka.

Článok X.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE

 1. LZ je založená na dobu neurčitú.
 2. Tieto stanovy boli schválené valným zhromaždením 31.decembra 2013.
 3. Stanovy nadobúdajú účinnosť dňom registrácie alebo splnením oznamovacej povinnosti.